Упис за школску 2024/2025. годину

2024/2025.

Објављено: 10.04.2024.

За школску 2024/2025. годину ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ нуди један смјер – општи:

 • IV степен
 • 80 ученика
 • четири одјељења.

Гимназија је:

 • прославила вијек постојања 2021. године
 • славила бројне награде својих ученика
 • изњедрила бројне научнике, љекаре, професоре... 

Осим редовне наставе, пружа могућност да се испробате у додатним активностима попут:

 • шаховске секције
 • оркестра и хора школе
 • новинарске секције на њемачком језику „NASCH-PASCH“
 • рада на часопису „Гимназијалац“
 • драмске секције
 • похађања Зимске школе физике
 • полагања испита ДЕЛФ из француског језика
 • полагања међународно признатог испита из њемачког језика (Институт Гете), и
 • учествујете у бројним активностима школе.

 

Документација која се прилаже за упис:

 • пријаву за упис (узима се у школи)
 • оригиналну диплому/свједочанство о завршеној основној школи
 • оригиналну диплому/свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплому „Вук Стефановић Караџић“
 • диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку
 • диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења
 • адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата.     

 

 

 

Прочитај више >>

Листа кандидата који испуњавају услове конкурса

обавјештење

Објављено: 28.08.2023.

Број: 01-547/1-23

Датум: 28.08.2023. године

 

            На основу чл. 8. ст. 3. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске“, број: 24/19), Комисије за пријем радника су, након прегледа достављених пријава и документације, утврдиле сљедећу

Листу кандидата који испуњавају услове конкурса:

 

I

Наставник српског језика и књижевности - 14 часова, на одређено вријеме, најдуже до 31.08.2024. године:

 1. Божена Рамић,
 2. Николина Симић,
 3. Сања Шаровић и
 4. Драгана Кукић.

II

            Наставник рачунарства и информатике – 18 часова, на одређено вријеме, најдуже до 31.08.2024. године:

1. Зорана Шаренац,

2. Јелена Вучковић и

3. Ивана Сокнић.

III

Наставник математике – 18 часова, на одређено вријеме, до повратка одсутног радника,             најдуже до 31.08.2024. године:

1. Зорана Шаренац,

2. Јелена Вучковић и

3. Ивана Сокнић.

IV

Наставник математике – 4 часа, на одређено вријеме, најдуже до 31.08.2024. године:

1. Јелена Вучковић и

2. Ивана Сокнић.

V

Наставник физике – 17 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са функције,             најдуже до 31.08.2024. године:

1. Доброслав Слијепчевић.

VI

Наставник италијанског језика – 14 часова, на одређено вријеме, до повратка одсутног             радника, најдуже до 31.08.2024. године:

1. Гордана Радовановић,

2. Исидора Башић и

3. Бранислав Бакотић

VII

Наставник руског језика – 2 часа, на одређено вријеме, најдуже до 31.08.2024. године:

1. Гордана Шешлија

 

 

 

                                                                                                      Комисије за пријем радника

Прочитај више >>

МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

ЈУ Гимназије Јован Дучић

Објављено: 27.06.2023.

МИСИЈА ШКОЛЕ

Мисија школе је да пружи ученицима знања и вјештине које ће их припремити за
одговоран однос према животу и раду. Школа настоји да оспособи ученике за критичко
мишљење, толеранцију и уважавање различитости, изграђивање позитивног система
вриједности и спремности за цјеложивотно учење. Кроз различите наставне и ваннаставне
активности тежи се препознавању и развијању индивидуалних потенцијала и стваралаштва
код ученика.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Наш циљ је школа у којој се критички размишља и његује стваралачки приступ
учењу и раду, гдје се развијају индивидуални потенцијали као и друштвено одговорно
понашање. Желимо да развијамо позитивну климу и партнерске односе како би се рад и
учење одвијали у пријатној атмосфери и сигурном окружењу. Такође, настојимо да
активно укључимо родитеље (старатеље) ученика у рад школе и појачамо сарадњу са
друштвеном заједницом у којој школа ради.

Прочитај више >>

Конкурс за упис ученика у први разред 2023/24.

Јунски уписни рок

Објављено: 01.06.2023.

К О Н К У Р С

ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ  РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

 

- ЈУНСКИ УПИСНИ РОК-

 

 • ЈУ Гимназија ''Јован Дучић'' у Требињу у школској 2023/24. години у први разред уписује 80 ученика и то:

 

Р.б.

Смјер гимназије

Број одјељења

Број ученика у одјељењу

1.

Општи

2

по 20

2.

Друштвено-језички

1

20

3.

Природно-математички

1

20

 

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два смјера у гимназији. Кандидатима се бодују резултати у успјеху у оба смјера. Рангирање се врши према успјеху у оба смјера.

Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.

Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.

Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, а приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.

 

 • Редослијед кандидата за упис у први разред средње школе утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

                  1) Општег успјеха у основној школи и

                  2) Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеном смјеру гимназије за који кандидати конкуришу.

1) Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на сљедећи начин:

                  - у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,

                  - у VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,

                  - у VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три,

                  - у IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

                  На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова.

2) Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за одређени смјер на сљедећи начин:

                  - у VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,

                  - у IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

                  Предмети из осмог и деветог разреда основне школе који се посебно бодују за упис у одређени смјер гимназије:

 • Општи: Српски језик, страни језик, математика, физика и хемија,
 • Друштвено-језички: Српски језик, страни језик, математика, историја и информатика,
 • Природно-математички: Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.

                  По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.

                  По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

 • Ако више кандидата има једнак број бодова, те им се не може утврдити редослијед на ранг листи до броја предвиђеног планом уписа, предност имају сљедећи кандидати (по редослиједу вриједности):

                  а) кандидат са већом просјечном оцјеном из пет предмета који се бодују за упис у одређени смјер,

                  б) кандидат који има већу просјечну оцјену општег успјеха у шестом, седмом, осмом и деветом разреду основне школе,

                  в) кандидат који је у осмом и деветом разреду основне школе освојио прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу из предмета који се бодују за упис,

                  г) кандидат који је носилац дипломе "Вук Стефановић Караџић".

 

 • Пријем докумената ће се вршити у просторијама библиотеке Школе, у сљедећим терминима:

 

 

Р.б.

 

Термин

 

Почетак и завршетак уписа

 

Објава резултата на огласној табли Школе

1.

 

За ученике који имају 60 и више бодова

 

Понедјељак, 19.06.2023. г. и уторак 20.06.2023. г.

у времену од 08,00 до 12,00 часова

 

Четвртак, 22.06.2023. г, до 10,00 часова

2.

 

За преостала непопуњена мјеста

 

Од понедјељка 26.06.2023. г. до сриједе, 28.06.2023. г,

 у времену од 08,00 до 12,00 часова

 

Петак, 30.06.2023. г. до 10,00 часова

 

 • Учесници конкурса подносе сљедећа документа:
 1. пријаву за упис (узима се у Школи);
 2. оригиналну диплому/ свједочанство о завршеној основној школи;
 3. оригиналну диплому/свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање;
 4. извод из матичне књиге рођених;
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“;
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку;
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења;
 8. адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.      
Прочитај више >>

1